Poskytovatel (prodávající): Bc. Veronika Johnová - Tvá masáž
Adresa provozovny: Palackého 23, 779 00  Olomouc
IČ: 88806022

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky, (dále jen VOP) upravují vztahy, práva a povinnosti mezi poskytovatelem služeb - dále jen (poskytovatel) - služby uvedené (na web. stránkách) a na provozovně Tvá masáž, Palackého 23, Olomouc, 779 00 - a druhou osobou - kupujícím/zákazníkem/uživatelem služeb či produktů (dále jen kupující).

1.2. Poskytovatel nabízí masážní služby. Masáže na základě platného živnostenského oprávnění.

1.3. Objednáním služby (osobně, telefonicky, objednávkový formulář na webových stránkách, mailem či SMS), nákupem dárkového poukazu či nákupem služby projevuje kupující svůj souhlas s těmito VOP. Nesouhlasí-li s VOP, má možnost služeb nevyužít.

1.4. Poskytovatel a klient uzavírají dle čl. 2.8 těchto VOP smlouvu o poskytování služeb ve smyslu § 50 odst. 1. zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku. Těmito všeobecnými podmínkami se řídí právní řád České republiky.

2. Objednávka služeb

2.1. Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky, objednávkový formulář na webových stránkách, zpráva na Facebooku, mailem či SMS). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou.

2.2. Při objednání musí kupující sdělit své identifikační údaje - jméno, příjmení, telefonní číslo, -.  Tyto údaje jsou nutné k bezproblémovému vyřízení objednávky a nebudou nikde šířeny, zveřejňovány ani poskytovány třetím osobám a poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje zákazníků v rozsahu práv a povinností, které vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Souhlas se poskytuje k určitému účelu a není součástí smluvních ujednání či obchodních podmínek, uzavření smlouvy NENÍ podmíněno poskytnutím souhlasu se zpracováním osobních údajů. Každý má právo svůj souhlas kdykoli odvolat (nevztahuje se na zákonné zpracování). Souhlas je svobodný, konkrétní informovaný projev vůle, kterým fyzická osoba dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů. Je to aktivní a dobrovolný projev vůle, ke kterému není a nesmí být nikdo nucen.

2.3. Změnu termínu či jeho zrušení je nutné ohlásit nejpozději 48 hodin před smluveným termínem - osobně, telefonicky, e-mailem, zprávou na Facebooku nebo SMS. V případě pozdního ohlášení změny nebo zrušení termínu (méně než 48 hodin předem)si poskytovatel vyhrazuje právo naúčtovat storno poplatek ve výši 50 % z ceny objednané služby. Storno poplatek je nutné uhradit do 30 dnů ode dne objednané služby - osobně na provozovně nebo převodem na bankovní účet poskytovatele (3211932020/6800).

2.4. Dostaví-li se kupující na objednanou službu se zpožděním déle jak 10 minut, masáž je zkrácena o čas, o který přišel kupující později.

2.5. Dostaví-li se kupující na objednanou službu se zpožděním větším jak 10 minut, poskytovatel si vyhrazuje právo kupujícího odmítnout.

2.6. Nedostaví-li se kupující/držitel poukazu na objednanou službu bez předchozího zrušení či změny termínu, poukaz automaticky propadá a držitel poukazu i kupující ztrácí nárok na jeho využití.

2.7. Smlouva o poskytování služeb mezi poskytovatelem a klientem se považuje za uzavřenou okamžikem odeslání potvrzení o přijetí závazné objednávky, jež je poskytovatelem odesláno klientovi telefonicky, zprávou na Facebooku, SMS, e-mailem či osobně objednáním/nákupem v prostorách provozovny a zaplacením hotovosti za službu dle ceníku poskytovatele či osobním, telefonickým, e-mailovým, zprávou přes Facebook či SMS závazným objednáním na další službu na provozovně. Klient má právo objednanou službu kdykoliv nejpozději však 48 hodin předem bez udání důvodu zrušit.

3. Dárkové poukazy

3.1. Dárkový či jiný poukaz Tvá masáž nelze směnit za hotovost.

3.2. Dárkový či jiný poukaz (Tvá masáž) je možné čerpat pouze ve lhůtě jeho platnosti. Po tomto dni pozbývá platnosti a kupující/držitel poukazu ztrácí nárok na jeho využití.

3.3. Platnost dárkového či jiného poukazu (Tvá masáž) lze v případě uvedené konkrétní platnosti prodloužit po domluvě s poskytovatelem dárkového poukazu. Poskytovatel může poukaz prodloužit ze své vlastní dobré vůle, pouze pokud uzná důvody kupujícího/držitele za závažné.

3.4. Dárkový či jiný poukaz (Tvá masáž) je platný dle data uvedeného na poukazu nebo do ukončení provozovny Tvá masáž, Palackého 23, Olomouc 779 00. V případě ukončení provozovny Tvá masáž - poskytovatel bude 30 dnů předem informovat klienty na svých stránkách a v provozovně o ukončení provozu - klient bude mít 30 dnů na použití těchto poukazů, pokud tak neučiní, poskytovatel si vyhrazuje právo a tímto klienty informuje, že poukazy jsou dnem zrušení provozovny neplatné a není možné od poskytovatele jakýmkoli způsobem vymáhat finanční hotovost či náhradu.

3.5. Kupující/držitel poukazu musí dárkový poukaz předložit ještě před vykonanou službou, aby mohl poskytovatel ověřit jeho platnost a hodnotu. Pokud tak kupující neučiní, dárkový poukaz nemusí být akceptován.

3.6. Dostaví-li se kupující/držitel poukazu na objednanou službu s dárkovým poukazem po jeho splatnosti, poskytovatel si vyhrazuje právo kupujícího/držitele poukazu odmítnout. Službu může poskytnout v případě, že za ni kupující/držitel prošlého poukazu zaplatí plnou cenu dle ceníku – a to hotově.

3.7. Prokáže-li se kupující neplatným dárkovým či jiným poukazem k vykonání služby, služba mu nebude poskytnuta.

4. Odmítnutí služby poskytovatelem - zdravotní indispozice zákazníka

4.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo kupujícího odmítnout v těchto případech:
a) Kupující trpí kontraindikacemi.
b) Kupující se dostaví v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek.
c) Kupující se dostaví se zdravotními problémy, kterých si poskytovatel všimne.
d) Kupující se dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu (např. zápach, viditelné nečistoty atd.).
e) Kupující se bude chovat nevhodně či vulgárně. V případě odmítnutí si poskytovatel vyhrazuje právo nárokovat po zákazníkovi storno poplatek ve výši 100 % z ceny objednané služby.
f) Zákazník je povinen před objednáním služby informovat provozovatele o svých zdravotních potížích či pouhých pochybnostech o svých zdravotních potížích, při nichž se služby nesmějí provádět z důvodu vzniku či zhoršení zákazníkova zdravotního stavu.
g) V případě, že je zákaznice v jakémkoliv stádiu těhotenství má povinnost tuto informaci sdělit poskytovateli.
h) Každý zákazník je zodpovědný za svůj zdravotní stav. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní komplikace, jež vzniknou v důsledku, před výkonem služby neohlášených, zdravotních potíží či stavů, kterými tento zákazník trpí, aniž by poskytovatele informoval.

5. Ceny

5.1. Platný ceník služeb je k nahlédnutí na provozovně a na webových stránkách www.tvamasaz.cz.

5.2. Objednáním služby kupující souhlasí s uvedenými cenami.

5.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo ceník kdykoliv změnit bez udání důvodu. Klienty bude informovat na web. stránkách či na provozovně.

5.4. V případě nutnosti vyšší spotřeby materiálu nebo času si poskytovatel vyhrazuje právo cenu po upozornění kupujícího navýšit.

5.5. Poskytovatel není plátce DPH.

6. Informovaný souhlas

6.1. Před první poskytovanou službou je kupující povinen si přečíst -souhlas se shromažďováním osobních údajů a  také VOP, které jsou jak na stránkách www.tvamasaz.cz, tak přímo na provozovně a svou závaznou objednávkou tak zároveň souhlasí s VOP. Pokud nesouhlasí s těmito VOP podmínkami - má možnost služeb nevyužít.

7. Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti

7.1. Vstupem do provozovny vyjadřuje kupující souhlas se zásadami bezpečnosti práce, provozním řádem poskytovatele a zavazuje se k dodržování pokynů poskytovatele.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Poskytovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně osobních údajů a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů ("Nařízení").

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Tyto VOP jsou platné od 1. 10. 2019 a tvoří nedílnou součást uzavřené ústní smlouvy o poskytování služby. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění. Pokud by se stalo některé ustanovení těchto VOP neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.